fredag 11. mars 2016

Referat fra årsmøte i Sandstad Båtforening 14.03.2015

Tilstede: 17 stykker.

Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Vedtak: Godkjent med kommentarer.

Sak 2: Valg av møteleder og referent.
Vedtak: Arne Joar Sundet som møteleder, Stig Tande som referent!

Sak 3: Valg av to stykker til å underskrive protokoll sammen med møteleder og referent.
Vedtak: Anton Vollan, Øystein Rønning, Arne Joar Sundet, Stig Tande!

Sak 4: Framlagt og gjennomgått årsmelding.
Vedtak: Godkjent med kommentarer!

Sak 5: Regnskap 2014 og revisors beretning.
Vedtak: Godkjent!

Sak 6: Budsjett 2015.                                                                                                       
Vedtak: Styreleder orienterte årsmøtet framlagte budsjettet for 2015. Budsjettet ble tatt til etterretning!

Sak 7: Innkomne forslag.                                                                                               
Vedtak: Fra Jarle Pedersen er det kommet forslag på å få åpnet dusj nr. 2, slik at det er et ekstra tilbud til båtfolk og almenheten for øvrig. Det ble enighet at når det vil bli behov for å få montert myntautomat i dusj 2 slik som i dusj 1, skal det vurderes for åpning. Slik det er nå, er ikke behovet tilstede. Utkastet for vedtektene ble gjennomgått av årsmøtet. Etter noen endringer ble den godkjent og vedtatt av årsmøtet!

Sak 8: Valg.
Vedtak: Valgte styret for 2015 består av:
Leder: Arne Joar Sundet - Ikke på valg, 1 år som leder (gjenvalg)          
Nestleder: Per Magne Krangnes -  Ønsket å trekke seg ut midt i perioden 
Kasserer: Inger Forsnes Hansen -  2 år (Ny)
Sekretær: Stig Tande -  Ikke på valg
Styremedlem: Jomar Nøsen -  2 år (Gjenvalg)
Styremedlem: Reidar Stengel – 2 år (Ny) – Erstatter Per Magne Krangnes

Valgkomitè:
Torbjørn Tande -  Ikke på valg
Terje Hårnes – 2 år (Ny)
Svein Nyvold – 2 år (Ny)

Revisorer:
Roger Lund – 1 år (Gjenvalg)
Torstein Hjelmeland – 1 år (Gjenvalg)


Stig Tande ref.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar