søndag 17. november 2013

Vedtekter for Sandstad båtforening


I. NAVN OG FORMÅL


§1
Foreningens navn er Sandstad Båtforening (SBF).  Foreningen er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund, region Trøndelag.  Foreningens hjemsted er i Hitra kommune.

§2
Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten, derunder å
            1) Virke for etableringen av og forestå driften av fritidsbåthavner
            2) Virke for utbredelse av fritidsbåtlivet som rekreasjon og kystkultur
            3) Virke for utbredelse av kunnskap om sjøvett, sikkerhet, kystkultur og marint miljøvern for både voksne, barn og ungdom
4) Ivareta medlemmenes og allmennhetens interesser og rettigheter til bruk av skjærgården, sjøen og havet som rekreasjonsområde og til annen privat fritidsbasert utnyttelse
5) Samarbeide med så vel andre private organisasjoner som med offentlige myndigheter til fremme av båtlivets og båtfolkets interesser

Foreningens formål er ikke-økonomisk og eventuelle overskudd på økonomiske aktiviteter kan i den utstrekning det ikke avsettes til fremtidig oppfyllelse av foreningens formål, kun disponeres utenfor foreningen til tilsvarende formål i regi av KNBF eller annen båtforening som er tilknyttet KNBF og som er registrert i Frivillighetsregisteret.


II. MEDLEMSKAP


§3
Som medlem kan opptas enhver båtinteressert som vil arbeide for foreningens formål. Alle som har båtplass i båthavna, herunder også de som leier plass må være medlem av foreningen. Medlemskapet følger kalenderåret. Utmeldelse må skje skriftlig og være foreningen i hende innen årets utgang.

§4
Medlem som ved sin oppførsel vekker anstøt og forargelse, virker til skade for foreningen, misbruker foreningens eller forbundets merker, standert eller flagg, kan av styret, etter gitt varsel, ekskluderes.  Eksklusjon kan innankes for årsmøtet.  Årsmøtets beslutning er endelig og kan ikke overprøves.III. KONTINGENT


§5
Årskontingenten følger kalenderåretDen forfaller til betaling ved årets begynnelse, og må være innbetalt innen 1. mars. Oversittes fristen kan styret etter gitt varsel stryke vedkommende som medlem.

§6
Årskontingent utgjør for tiden kr 300.

§7
Medlemmer som kjøper båtplass betaler et etableringsgebyr på kr 500 ved tildeling av båtplass.


§8
Kontingent og innmeldingsgebyr fastsettes av årsmøtet med alminnelig flertall.IV. FORENINGENS ORGANER


§9
Foreningens administrative organer er;
1.        Årsmøtet (generalforsamling)
2.        Styret
3.        Faste komiteer

§10
Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Medlemmene innkalles med 14 dagers varsel ved avertissement eller skriftlig innkalling sendt til hvert enkelt medlem og med angivelse av hvilke saker som står på dagsorden.
§11
  1. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må fremstilles skriftlig og må være styret i hende innen 1 uke før årsmøtet.


§12
Det ordinære årsmøtet skal behandle;

  1. Styrets årsberetning
  2. Regnskap, fremlagt i revidert
  3. Fastsettelse av kontingent og innmeldingsgebyr
  4. Innkomne forslag
  5. Foreta valg på;
a. Leder
b. Styremedlemmer og 2 varamedlemmer (1 år) til styret.
    Leder velges ved særskilt valg for ett år, styre-
    medlemmer velges for 2 år, dog således at der
    hvert år er 2 styremedlemmer på valg
c. Valgkomite på 3 medlemmer velges for 2 år
d. 2 revisorer hvert år
e. Andre komiteer og tillitsmedlemmer (så som havneansvarlig. - husansvarlig,
    representanter til KNBF Båtting o.l.)
f. Representanter til regionens årsmøte.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt overensstemmende med §13. Vedtak gjøres med alminnelig flertall med mindre vedtektene bestemmer annerledes. Ved stemmelikhet anses et forslag forkastet. For å bli valgt må en kandidat ha minst halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ikke, holdes bundet omvalg mellom de 2 kandidater som har oppnådd flest stemmer.

§13
Foreningen ledes av et styre som består av leder og 4 styremedlemmer. Styret velger innen sin midte nestleder, kasserer og sekretær. Styret har 2 varamedlemmer som innkalles etter behov.

§14
Styret har den administrative myndighet, representerer foreningen utad, besørger alle løpende forretninger, sammenkaller til møter og ivaretar foreningens økonomi og dens tarv for øvrig. Styret oppnevner de komiteer og utvalg som er nødvendig for å løse bestemte oppgaver, med mindre disse velges av årsmøtet. Styret i samarbeid med de arrangerende komiteer når og hvor og innen hvilken ramme de forskjellige arrangementer i foreningens regi skal avholdes. Styret holder møter så ofte det finner det nødvendig og skal framlegge for det ordinære årsmøte beretningen om foreningens virksomhet og revidert regnskap. Styret er beslutningsdyktig når leder/nestleder og minst 2 styremedlemmer er til stede.

Lederen og ett styremedlem innehar foreningens rettslige signatur, og forplikter foreningen i fellesskap.

 

V. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE


§15
Styret kan, når det finner det nødvendig, og skal, når minst 1/5 av medlemmene forlanger det, innkalle til ekstraordinært årsmøte (generalforsamling). Innkallingen skjer med 14 dagers varsel ved avertissement eller skriftlig innkalling sendt til hvert enkelt medlem og med angivelse av hvilke saker som står på dagsorden. 


VI. DIVERSE


§16
Styret fastsetter innskudd på båtplassene ut fra selvkost. Gjenkjøp av plassen skjer til den pris som plassen ble solgt for til vedkommende innskyter. Båtforeningen har forkjøpsrett, men ingen gjenkjøpsplikt. Den årlige leien av båtplassen fastsettes av årsmøtet. Et medlem som sier opp sin plass får tilbake innbetalt beløp når plassen er videresolgt. Båtforeningen formidler salget.


§17
Båtforeningen forbeholder seg retten til å godkjenne videreutleie av innskyterens båtplass. Takster ved videreutleie fastsettes av styret.

Ved skifte av båter i medlemsmassen som innebærer endring i størrelse og/eller type, har styret fullmakt til å foreta flytting av samtlige medlemmers båt til en annen plass. Dette skal skje ut i fra en totalvurdering av størrelse og manøvreringsevne til samtlige båter i havna.

§18
Båtforeningen har ikke noe økonomisk ansvar for båtene i havna. Den enkelte båteier må selv sørge for nødvendig fortøyning og kontroll med sin båt. Alle båter som er fortøyd eller oppankret innenfor foreningens havneområde skal minimum ha ansvarsforsikring. Dette gjelder også gjestebåter.

§19
Innmelding eller utmelding av et forbund eller sammenslutning med en annen forening må behandles av årsmøtet og kan bare vedtas med 2/3 flertall.

§20
Forslag til endring av eller tillegg til disse vedtekter forelegges årsmøtet gjennom styret innen en frist som er nevnt i paragraf 11 foran. Vedtektsendringer må i ethvert tilfelle vedtas med 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer.

§21
Oppløsning av foreningen kan kun skje ved vedtak på ordinært årsmøte etter at saken har vært utsendt til medlemmene med innkallingen.  Vedtaket om oppløsning må ha 2/3 flertall.  Reversering av oppløsningsbeslutning krever simpelt flertall.

Ved oppløsning skal det velges et avviklingsstyre etter vedtektenes bestemmelser om styre, med ansvar for foreningens anliggender frem til endelig avvikling finner sted, derunder for den praktiske likvidasjon av foreningen.  Vedtektenes øvrige bestemmelser får også tilsvarende anvendelse under avviklingen.

Foreningens eiendeler og rettigheter skal overføres til eller fordeles mellom en eller flere lokale foreninger med samme eller liknende formål etter årsmøtets nærmere bestemmelse. Finnes det ved oppløsningen ingen aktuell eller villig slik mottaker, skal klubbens eiendeler tilføres samme eller liknende formål etter nærmere bestemmelse av KNBF.  Foreningens eiendeler eller rettigheter kan i intet tilfelle tilfalle eller utdeles til foreningens medlemmer eller andre enkeltpersoner.

§22
Skulle det oppstå tvil eller uklarhet omkring forståelsen eller praktiseringen av disse vedtekter, skal den forståelse som fastslås av KNBF legges til grunn.


ENDRET ÅRSMØTET 14. MARS 2015

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar